Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Lennarts listor – bokprat

Syfte

Eleverna ska utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. Eleverna ska utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Läraren reflekterar och bokens handling

Som det kontrollfreak man är som lärare är det lätt att känna igen sig i Lennart listor och de svårigheter han upplever när det inte blir som det är tänkt. Lennart kan göra nästan vad han vill. Men det måste finnas med på hans lista, annars går det inte. Lennart träffar dock en granne som förändrar hela livet. Boken kan bli en tankeställare för både den ena och andra.

Metoder

Under arbetets gång jobbar läraren med strategier förutspå, sammanfatta, nyckelord/begrepp, analys och reflektion (göra kopplingar i och utanför texten). Varva skriftliga och muntliga uppgifter. En bra metod för att variera undervisningen och samtalet i klassrummet är att använda EPA (enskilt – parvis – alla). Ett framgångsrikt koncept att jobba med en bok är före-under-efter läsningen. Nedan är förslag på hur du kan jobba med texten på olika sätt. Välj det som passar dig och din grupp bäst.

Arbetsuppgifter före läsningen

Inled med att eleverna får fundera på hur de själva är. Planerar de ofta och mycket eller ”hänger” de bara med i tillvaron? Låt eleverna resonera parvis och lyft deras tankar i helklass.

Titta på omslaget. Vad handlar boken om? Vem är Lennart? Vad gör han på dagarna? Vad sitter han och skriver?

Berätta kortfattat bokens handling.

Välj tre ord ur texten, till exempel lista, äventyr, automatiskt. Skriv upp dem på tavlan och låt eleverna fundera på vad orden betyder. Skriv en mening till första ordet. Låt eleverna skapa egna meningar till samma ord. Läs upp meningarna i helklass. Upprepa för varje ord. Skriv en mening med två ord. Eleverna gör egna förslag. Slutligen skriver läraren en mening där alla ord ingår och eleverna försöker själva. Läs upp och skriv några förslag på tavlan. På detta sätt får eleverna en förförståelse av vad texten ska handla om och dessutom se hur det går att använda ord på olika sätt.

Under läsningen

Lämpligt stopp vid sidan 13 “Han måste varna Albert”. Sammanfatta handlingen. Hur ser Lennarts dagar ut? Hur påverkas Lennart av mötet med Alberg? Hur föreställer sig Lennart ett äventyr?

Mellan raderna: Varför gör Lennart sina listor? Vad händer om det sker avvikelser?

Utanför texten: Är du en som planerar eller låter du saker hända? Hur är dina kompisar? Din familj? För- och nackdelar med att vara det ena eller det andra?

Att rubricera ett kapitel (eller antal sidor): Från “Han måste hitta till flygplatsen” till kattjakten. Från mötet med Albert på flygplatsen till takterassen. Låt eleverna spåna parvis, lyft förslagen i helklass och rösta på bästa förslaget.

Stanna vid några av bilderna och låt eleverna samtala om dem.

Efter läsningen

Använd en fyrfältare till exempel med delarna sammanfatta handlingen, ställ frågor till texten (analysera), kopplingar (i texten, till dig själv, andra texter, omvärlden) plus och minus med boken.

Analysera karaktärerna, till exempel Lennart och hans granne Alberg. Tänk utanpå, inuti och omkring. Vilka egenskaper har de och hur kommer det fram i texten? Hur påverkar karaktärerna varandra? Hur märker vi det i texten?

Koppla boken till en större och mer övergripande uppgift, varför inte låta eleverna fundera på hur de själva strukturerar upp vardagen?

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy