Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Lennarts listor – Barbara Bottner, Gerald Kruglik

Syfte

Läsa, skriva och samtala om ”listor” och hur Lennart prioriterar i sin vardag.

Läraren reflekterar och bokens handling

Som det kontrollfreak man är som lärare är det lätt att känna igen sig i Lennart listor och de svårigheter han upplever när det inte blir som det är tänkt. Lennart kan göra nästan vad han vill. Men det måste finnas med på hans lista, annars går det inte. Lennart träffar dock en granne som förändrar hela livet. Boken kan bli en tankeställare för både den ena och andra.

Metod – Generella upplägg

Under arbetets gång kan läraren jobba med strategier som förutspå, sammanfatta, ta ut nyckelord/begrepp, analys och reflektion (göra kopplingar i och utanför texten). Varva skriftliga och muntliga uppgifter. En bra metod för att variera undervisningen är att använda EPA (enskilt – parvis – alla). Ytterligare ett sätt är att skapa frågor före-under-efter läsningen. Nedan är förslag på hur du kan jobba med texten på olika sätt. Välj det som passar dig och din grupp bäst.

Aktiviteter före läsningen

Inled med att eleverna får fundera på hur de själva är. Planerar de ofta och mycket eller ”hänger” de bara med i tillvaron? Låt eleverna resonera parvis och lyft deras tankar i helklass.

Titta på omslaget. Vad handlar boken om? Vem är Lennart? Vad gör han på dagarna? Vad sitter han och skriver?

Berätta kortfattat bokens handling för att väcka intresse.

Välj tre ord ur texten, till exempel lista, äventyr, automatiskt. Skriv upp dem på tavlan och låt eleverna fundera på vad orden betyder. Skriv en mening till första ordet. Låt eleverna skapa egna meningar till samma ord. Läs upp meningarna i helklass. Upprepa för varje ord. Skriv en mening med två ord. Eleverna gör egna förslag. Slutligen skriver läraren en mening där alla ord ingår och eleverna försöker själva. Läs upp och skriv några förslag på tavlan. På detta sätt får eleverna en förförståelse av vad texten ska handla om och dessutom se hur det går att använda ord på olika sätt.

Under läsningen

Lämpligt stopp vid sidan 13 “Han måste varna Albert”. Sammanfatta handlingen. Hur ser Lennarts dagar ut? Hur påverkas Lennart av mötet med Alberg? Hur föreställer sig Lennart ett äventyr?

Mellan raderna: Varför gör Lennart sina listor? Vad händer om det sker avvikelser?

Utanför texten: Är du en som planerar eller låter du saker hända? Hur är dina kompisar? Din familj? För- och nackdelar med att vara det ena eller det andra?

Att rubricera ett kapitel (eller antal sidor): Från “Han måste hitta till flygplatsen” till kattjakten. Från mötet med Albert på flygplatsen till takterassen. Låt eleverna spåna parvis, lyft förslagen i helklass.

Stanna vid några av bilderna och låt eleverna samtala om dem.

Efter läsningen

Använd en fyrfältare till exempel med delarna sammanfatta handlingen, ställ frågor till texten (analysera), kopplingar (i texten, till dig själv, andra texter, omvärlden) plus och minus med boken.

Analysera karaktärerna, till exempel Lennart och hans granne Alberg. Tänk utanpå, inuti och omkring. Vilka egenskaper har de och hur kommer det fram i texten? Hur påverkar karaktärerna varandra? Hur märker vi det i texten?

Koppla boken till en större och mer övergripande uppgift, varför inte låta eleverna fundera på hur de själva strukturerar upp vardagen?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy