Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Längre berättelser med cirkelmodellen

Syfte

Att skriva längre texter med hjälp av inspiration, förebilder och en tydlig struktur.

Läraren reflekterar

De första berättelserna (eller händelseböcker) tenderar att bli fem-tio rader långa. Strukturen nedan fungerar som ett stöd och det hjälper barnen att planera sitt skrivande. För läraren blir det tydligt vilka elever som behöver hjälp att berätta mer (svara på frågorna vilka, var, vad, när och hur). Alla elever förbättrar dock sitt skrivande mycket med hjälp av inspiration och förebilder.

Steg 1

Börja med att läsa högt eller lyssna på några berättelser, till exempel från Det magiska skrinet. Låt eleverna fundera och resonera parvis med hjälp av fyrfältaren. Lyft fram elevernas tankar om vad som kännetecknar en riktigt bra berättelse.

Skapa frågor till texten

Steg 2

Använd punkterna nedan och gör en enkel tabell på tavlan. Låt barnen fundera på en berättelse de lyssnat till och samla elevernas redogörelser. Skriv upp i tabellen på tavlan. Med hjälp av dina anteckningar kan eleverna testa att muntligt återberätta berättelsen för varandra.

  • Huvudpersoner (utanpå, inuti, omkring)
  • Miljö (var utspelar sig handlingen)
  • Problem
  • Stegring
  • Lösning
  • Avslutning

Steg 3

Eleverna funderar på en egen berättelse, gärna parvis eller i mindre grupper. Låt någon grupp berätta inför klassen. Du antecknar stödord i tabellen. Därefter skriver hela klassen en gemensam historia. Gå laget runt och låt, om möjligt, alla elever vara delaktiga i skrivandet. Anslå texten så att alla elever enkelt kan gå tillbaka och titta i texten.

Steg 4

Eleverna gör en egen planering (i punktform under rubrikerna ovan). Skrivandet kan börja!

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy