Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Klädkoder i skolan

Syfte

Läsa, samtala, argumentera för en ståndpunkt och skriva om en elevnära fråga.

Läraren reflekterar om argumentation och texternas innehåll

Det kan vara svårt att ta ställning i vissa frågor. Det är lätt att ”tycka”, men oftare svårare att motivera sitt ställningstagande. Att ta ställning i en fråga underlättas av att få en del argument presenterade för sig. Läs då om frågan gemensamt! Texterna handlar om skolor som har valt att införa klädkoder i skolan. En skola vill inte att eleverna ska bära så kallade “becknarväskor” eller bära mjukisbyxor då de menar att dessa plagg associeras med machokultur, utanförskap och kriminalitet. En annan skola vill inte att de elever som identifierar sig som tjejer ska visa BH-band eller bära korta kjolar. 

Förslag på texter att läsa

https://www.expressen.se/gt/kritik-mot-grundskolans-kladkod-segregerar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BWM4bw/kladkod-pa-engelska-skolan-maste-rivas-upp
https://www.kpwebben.se/inte-forbjudet-med-klad-regler-i-skolan

Metod

Det går att genomföra upplägget likt nationella provens muntliga A-del, men också som en fristående lektion och individuell skrivuppgift eller som en del av ett större sammanhang, till exempel Skolan – Min värld eller något om integritet, rättigheter och/eller skyldigheter. Här ett förslag på upplägg:

 • Läs texterna gemensamt.
 • Eleverna samtalar om dem i mindre grupper – Frågor att fundera över.
 • Eleverna skriver tankelogg om diskussionsfrågan. Redogör för i mindre grupper.
 • Lyft elevernas tankar i helklass. Anteckna på tavlan. Vilka argument för och emot klädkoder förekommer i texten?
 • Har eleverna egna tankar om för- och nackdelar med klädkoder?
 • Eleverna skriver en text där de tar ställning i frågan om klädkoder.

Frågor att fundera över

 • Vad tycker du om texten? Varför tycker du så?
 • Vad kan vara bra/mindre bra med klädkoder i skolan? 
 • Hur kan kläder signalera vem man “är”?
 • Vad tycker du om klädkoder i skolan? Varför?

Diskussionsfråga

I dessa texter får vi läsa om hur skolor velat införa olika typer av klädkoder för sina elever. Varför tror ni att skolorna vill detta? Vad tror ni att skolorna vill uppnå med detta? Vad kan vara bra/mindre bra med klädkoder i skolan? Förklara. Utgå gärna från exempel i texten och egna erfarenheter.

Elevernas skrivande – Förslag på disposition

Eleverna bör hänvisa till någon av de lästa texterna i den egna texten.

 • Titel (en tes – skrivs med fördel när hela texten är klar)
 • Bakgrund – Vad handlar texten om?
 • Problematisera din tes – Vilka eventuella fördelar kan finnas med det motsatta?
 • Argumentera för din ståndpunkt

Mer om den argumenterande textens möjliga struktur finns här.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Betygskriterier*

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy