Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Kenta och barbisarna – Pija Lindenbaum

Syfte

Boken handlar om Kenta som hellre vill leka med dockor än delta i vilda lekar. Läsa, skriva och samtala om de tankar boken väcker.

Läraren reflekterar

En bok som handlar om att gå sin egen väg, att strunta i vad andra tycker och följa sitt hjärta. Vägen dit kan vara tuff. Bilden som visar Kenta ensam vid matbordet gör ont att titta på, men enträgen vinner. Boken rymmer frågor som kamratskap, utanförskap och föräldraskap. Berättelsen handlar även om och avdramatiserar könsmönster i lekar.

Metoder

Under arbetets gång kan läraren jobba med strategier som förutspå, sammanfatta, ta ut nyckelord/begrepp, analys och reflektion (göra kopplingar i och utanför texten). Varva skriftliga och muntliga uppgifter. En bra metod för att variera undervisningen är att använda EPA (enskilt – parvis – alla). Ytterligare ett sätt är att skapa frågor före-under-efter läsningen. Nedan är förslag på hur du kan jobba med texten på olika sätt. Välj det som passar dig och din grupp bäst.

Aktiviteter före läsningen

Läraren sammanfattar handlingen eller presenterar några av karaktärerna. Vilka tankar får eleverna?

Bildpromenad genom de inledande sidorna. Ställ frågor till varje bild och låt eleverna fundera parvis. Eleverna kan också ställa frågor till bilderna.

Titta på omslaget. Vad tror du boken handlar om? Vilka är tjejerna och vad gör de? Var är de? Vem är pojken? Hur tror du att han känner sig? Varför då?

Välj tre ord ur texten, till exempel krascha, gården, bal. Skriv upp dem på tavlan och låt eleverna fundera på vad orden betyder. Skriv en mening till första ordet. Låt eleverna skapa egna meningar till samma ord. Läs upp meningarna i helklass. Upprepa för varje ord. Skriv en mening med två ord. Eleverna gör egna förslag. Slutligen skriver läraren en mening där alla ord ingår och eleverna försöker själva. Läs upp och skriv några förslag på tavlan. På detta sätt får eleverna en förförståelse av vad texten ska handla om och dessutom se hur det går att använda ord på olika sätt.

Under läsningen

Stanna upp mitt i läsningen. Lämpligt stopp när Kenta packat ryggan själv (sid 12). Sammanfatta: Vad har hänt? Vad gör Kenta på dagis? Mellan raderna: Hur tror du att Kenta har det på dagis? Varför tror du det? Varför undrar han om pappa kommer snart? Utanför texten: Har du gjort något som du inte velat? Har du velat göra något, men inte vågat?

Förutspå: Vad tror du händer?

Att rubricera ett kapitel (eller antal sidor): Från början till sid 8 “Då äter han pannkakor”. Från sid 13 “Då går Kenta in” till sid 20 “Sen blir det tyst”. Lyft förslagen i helklass.

Efter läsningen

Använd en fyrfältare till exempel med delarna sammanfatta handlingen, ställ frågor till texten (analysera), kopplingar (i texten, till dig själv, andra texter, omvärlden) + och – med boken.

Analysera karaktärerna, till exempel Kenta och hans pappa. Tänk utanpå, inuti och omkring. Vilka egenskaper har de och hur kommer det fram i texten? Hur påverkar karaktärerna varandra? Hur märker vi det i texten?

Koppla boken till en större och mer övergripande uppgift, varför inte låta eleverna fundera på hur könsroller styr många av de aktiviteter som de gör i skolan, på fritidshemmet och fritiden.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy