Årskurs 4-6

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Kamratbedömning i matematik

Syfte

Eleverna ska genom diskussion och elevexempel upptäcka hur man på ett tydligt sätt redovisar sin lösning av en uppgift.

Läraren reflekterar

Det är lärorikt att ta del av andras lösningar och höra hur andra resonerar. Det blir också tydligt för eleverna hur de ska redovisa sina tankar på ett mer utvecklat sätt.

Metod

Uppgiften som ges bör vara sådan att olika redovisningsformer kan finnas. Se exempel nedan. Arbetet genomförs vid flera tillfällen då exempelvis uppkopiering av lösningar behöver göras mellan lektionerna.

Exempel på uppgift:

På ena sidan av en gungbräda sitter två fingerdjur. Ungefär hur många nattapor skulle behöva sitta på andra sidan för att det ska väga jämnt?

Arbetsuppgifter

  1. Eleverna löser en uppgift i par eller grupper om 3-4 elever. Det är viktigt att de får veta att de ska visa HUR de löst uppgiften.
  2. Eleverna får tillgång till alla lösningar (avidentifierade). Dessa rangordnas och poängsätts i samma par eller grupp som tidigare. Om det finns exempelvis 14 lösningar får den som gruppen anser är tydligast 14 poäng och den minst tydliga får 1 poäng.
  3. Varje grupp får redovisa en av placeringarna de gjort och motivera denna. Vad var bra, respektive vad saknades?
  4. Poängen samlas in av läraren och en sammanställning görs.
  5. Vad ser ni för kvaliteter i de olika lösningarna? Vad har bedömts lika av grupperna? Vad har bedömts olika?
  6. Eleverna får i gruppen eller enskilt en ny snarlik uppgift (exempelvis med utbytta siffror) som ska lösas och redovisas. De ska nu tänka på vad de fått för tips från diskussionerna och hur en riktigt bra lösning kan redovisas.
  7. Muntlig respons från läraren till respektive grupp.

Lgr 11 Förmåga (årskurs 4-6)

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Kunskapskrav

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy