Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Inta andras karaktärers perspektiv

Syfte

Förutom att eleven visar hur denne har förstått handlingen genom att beskriva händelseförloppet ur ett nytt perspektiv får eleven gestalta och även språkligt bygga upp en egen text.

Läraren reflekterar

Ett sätt som lockar till skrivande och alternativa tolkningar ett är att inta olika perspektiv. Testa detta till en novell eller kortare text som inte tar alltför lång tid att läsa. Även om man samtalar fram handlingen tillsammans kommer du få syn på något nytt som du inte själv tänkt på när eleverna intar olika karaktärers perspektiv. Detta är ett bra sätt att lyfta fram hur olika vi tolkar och att det kan bredda vår läsförståelse på både bredden och djupet.

Metod

Läs texten högt för klassen och samtala om handlingen i stora drag. Vilka är handlingens kärnpunkter? Vilka kretsar handlingen kring? Var utspelar sig handlingen? När och under hur lång tid? Skriv ner informationen tillsammans.

I nästa steg får eleverna skriva om och återberätta handlingen utifrån en annan karaktärs perspektiv. De tidigare anteckningarna kan fungera som stöd eller ram för berättelsen. Vilken roll i berättelsen har personen? Hur tänker och känner denna person om det som inträffar?

Fler frågor att använda vid skrivandet

LGR 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Kunskapskrav

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy