Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Inta andras karaktärers perspektiv

Syfte

Förutom att eleven visar hur denne har förstått handlingen genom att beskriva händelseförloppet ur ett nytt perspektiv får eleven gestalta och även språkligt bygga upp en egen text.

Läraren reflekterar

Ett sätt som lockar till skrivande och alternativa tolkningar ett är att inta olika perspektiv. Testa detta till en novell eller kortare text som inte tar alltför lång tid att läsa. Även om man samtalar fram handlingen tillsammans kommer du få syn på något nytt som du inte själv tänkt på när eleverna intar olika karaktärers perspektiv. Detta är ett bra sätt att lyfta fram hur olika vi tolkar och att det kan bredda vår läsförståelse på både bredden och djupet.

Metod

Läs texten högt för klassen och samtala om handlingen i stora drag. Vilka är handlingens kärnpunkter? Vilka kretsar handlingen kring? Var utspelar sig handlingen? När och under hur lång tid? Skriv ner informationen tillsammans.

I nästa steg får eleverna skriva om och återberätta handlingen utifrån en annan karaktärs perspektiv. De tidigare anteckningarna kan fungera som stöd eller ram för berättelsen. Vilken roll i berättelsen har personen? Hur tänker och känner denna person om det som inträffar?

Fler frågor att använda vid skrivandet

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy