Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Gör en egen reklamfilm

Syfte

Att skapa ett uttryck av samtiden genom olika uttrycksformer och tekniker. En kritisk granskning av hur exempelvis etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion framställs i medier och populärkultur.

Läraren reflekterar

Det krävs förkunskaper till exempel att kunna redigera film och hantera surfplatta, alternativt handkamera. Men det går även att filma i mobil utan att redigera nämnvärt. Låt inte tekniken begränsa!

Introduktion

Uppstart med diskussionsfrågor i grupper om:

Barn och unga är stora konsumenter av media. Det är vanligt att förskolebarn ser på film och spelar spel som anses vara ”ofarliga”. Frågan är vilka budskap som filmen/spelet har. Alla spelsajter för barn har tjejspel som går ut på ”typiska tjejsaker” som att dejta killar, sminka sig, ta selfies i snygga kläder och ta hand om bebisar eller djur. Känner eleverna igen sig i detta? Kan de ge några exempel på liknande spel? Tror eleverna att de blir påverkade? På vilket sätt i så fall?

Många pojkar spelar krig- och sportspel. Vilka ideal förmedlas i dessa? Hur ska en ”man” vara? Hur blir man framgångsrik? Ge exempel på några spel och diskutera innehåll och den bild av omvärlden som förmedlas? Vilka värderingar som finns i spelen? Tror eleverna att de blir påverkade? På vilket sätt i så fall?

Bilder i media påverkar oss dagligen och det är oerhört viktigt att samtala och diskutera med eleverna. Ta med reklamkatalogerna som kommer till jul, titta tillsammans med eleverna. Hur lanseras leksakerna? Kan alla välja fritt utifrån sitt intresse? Hur vet man vilka leksaker som är för killar respektive tjejer? Finns det något som hindrar en tjej eller kille att använda en speciell leksak eller ett spel?

Metod – Skapa reklamfilm

STEG 1: Be eleverna berätta vad de kan om reklam, till exempel varför finns det reklam, vilket syfte har reklam, var brukar det finnas reklam? Är det någon skillnad på hur tjejer och killar framställs i reklam? Vilka? Exemplifiera.

STEG 2: Se klipp om reklam. Man kan se detta klipp om hur Zlatan, en stor förebild i Sverige gör reklam för ett företag som säljer “svenska bilar”. Se klippet och fundera på vad som framgår. Hur mycket är bilen i fokus under reklamen respektiva Zlatan? Varför är det så? Vad är det man ska förknippa med bilen?

Reklamen tog fart på stor media diskussion om moral och etik, när till exempel vapen är med i reklamen. Varför har de valt att ha med vapen? Vem ska köpa bilen? Diskutera med barnen om de skulle gjort den på ett annat sätt?

Reklam har några viktiga ingredienser för att den ska bli lyckad:

  • Informera den tänkta köparen (tydligt riktat mot målgruppen)
  • Väcka uppmärksamhet (sticka ut)
  • Knyta positiva värden till varan (ge en positiv känsla hos målgruppen)
  • Locka till köp (estetiskt tilltalande bilder, text och ljud)

Diskutera bilreklamen utifrån ovan nämnda punkter och fundera på om och i i vilken grad beståndsdelarna finns med i filmen. Vem ska köpa? Hur sticker filmen ut? På vilket sätt får den tänkta köparen en positiv känsla? Hur lockar den till köp?

Skapa reklamfilm i skolan och på fritidshemmet - En lektionsidé av Linnea Malmsten

STEG 3: Se någon eller några av dessa filmer:
https://urskola.se/Produkter/177415-Ar-det-sant-Reklam
https://urskola.se/Produkter/207313-Surfarna-Reklam-och-sponsring
https://urskola.se/Produkter/197489-Hur-vet-du-det-Reklam

Samtala om varje film och sammanfatta elevernas tankar på tavlan eller stort anteckningsblock (att sparas).

STEG 4: Låt sen eleverna arbeta i grupper för att göra reklamfilm för något som de tycker är viktigt. Du som lärare kan med fördel bestämma innan vad de ska göra reklam för eller område beroende på åldersgrupp. I åk 1 kan en leksak vara en bra sak. Även bra om den finns på riktigt så att de kan se och röra den på riktigt. I åk 3 kan ett tema som miljölösningar eller reklam för en ny maträtt fungera bra. Dela även upp eleverna i grupper innan lektions uppstarten så att detta inte tar tid från lektionen. Eleverna ska tänka på målgrupp och bestämma om de vill använda identifikation som en ingrediens (använda stereotyper för målgruppen) eller om de vill göra en mer normkritisk reklamfilm (som inte är stereotyp).

Eleverna planerar sitt reklaminslag med att planera med arbetsmodellen “mindmap”. Poängtera att samarbete är mycket viktigt i denna bransch och att allas ideer måste komma fram. Ett förslag är att dela upp ett A3 papper i fyra bitar (vik det på mitten tvärs över) och spara mindmap ringen i mitten. Alla skriver i tystnad sin ide om det de ska göra reklam om. Och sedan får de diskutera och sammanfatta i ringen i mitten.

Eleverna kan använda punkterna i steg 2 när de kommit en bit. Reklamen ska ha en målgrupp och framförallt väcka positiva känslor hos målgruppen. Hur ska vår film göra det?

STEG 5: Nu när eleverna har en ide kan de öva och dramatisera sin reklamfilm ide. De behöver komma överens vem som ska filma, vem som ska säga vad och i vilken ordning. De
behöver några gångers övning innan de kan börja spela in klipp. Att filma med surfplatta eller mobil är enkelt för denna uppgift. Låt barnen filma klipp för att sedan redigera i lämplig app med förkunskaper de redan har i appen. Man kan även använda handkamera med filmfunktion, för att sedan överföra och redigera i dator, men det är lite mer tidskrävande.

STEG 6: Resultatet visas sedan upp när alla filmer är klara. Målet är inte att göra en perfekt film utan snarare arbetsprocessen och att eleverna reflekterar hur man gör för att sälja in något med hjälp av känslor.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

* årskurs 1-3, svenska

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy