Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Från tanke till text

Syfte

Skapa förutsättningar för eleverna att forma tankar (i skrift). Dessutom synliggöra hur ett initialt arbete underlättar senare i skrivprocessen.

Läraren reflekterar

Jag upplever att elevernas texter blir av mycket högre kvalitet (både innehåll och språk) om tankar, frågor och uttryck får ligga och bero ett tag. När eleverna får testa utan att det finns krav utifrån (till exempel bedömning) kan de dessutom ta ut svängarna mer. Eleverna blir heller inte bundna av språkliga krav på samma sätt som när en text ska publiceras på något sätt eller bedömas. Därför skiljer jag på tanke- och prestationsskrivande i undervisningen.

Metod

Jag försöker göra det tydligt för eleverna vad som är skrivande för att utveckla tanken (dessa texter bedöms aldrig) och vad som är texter som antingen ska publiceras på något sätt eller bli föremål för bedömning. Bilden förklarar också att vi lägger ganska mycket tid på tankeskrivande för att dokumentera för att minnas och för att testa tankar, som slutligen skapar bra förutsättningar för att skriva riktigt bra texter.

Från tanke till text - Skriva tankebok tidigt i skrivprocessen

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy