Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

False friends

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

Läraren reflekterar

Med en intresserad grupp, kan man på ett lekfullt men välplanerat sätt lära sig många nya ord och samtidigt göra inlärningen lustfylld och intresseväckande, eftersom det finns så många ord som liknar de svenska. Ordinlärning kan bli statisk och enahanda och den här uppgiften är allt annat. Här skrattar vi ofta åt missförstånden som kan uppstå och eleverna har alltid roligt åt att ”sätta dit” varandra med ihopblandade ord och dess betydelser. Att på så här vis leka in kunskap i deras vokabulär, är ett välkommet och inte sällan uppskattat inslag i vardagslunken.

Metodbeskrivning

Välj ut i förväg vilka ord från listan (bifogad PDF-fil) med ”FALSE KNOWN FRIENDS” som du vill jobba med i gruppen. Att listan är så omfattande är för att läraren ska kunna välja efter eget huvud de ord som läraren anser vara viktigast att kunna, beroende på gruppens beskaffenhet.

Gå igenom orden inför klassen och peka på likheterna i utseende och de olika betydelserna. Detta för att eleverna ska koppla hur själva metodiken ska fungera, när de sedermera ska jobba likadant med orden i den ej ifyllda listan ”FALSE UNKNOWN FRIENDS”. Diskutera gärna på ett informellt sätt hur tokigt det kan bli om man blandar ihop ordens betydelser! Exempel: ”I am full” Jag är full? Nej, mätt betyder det ju!

Den ej färdiga listan, i slutet av dokumentet, är till för att eleverna ska fylla I de tomma fälten på samma sätt som i de exempel man visat innan, från den färdiga listan.

Dela ut listan med de ej översatta orden (FALSE UNKNOWN FRIENDS) och be eleverna själva slå upp orden och föra in dem i tabellen (FALSE KNOWN FRIENDS) på samma sätt som det ser ut från början.

Ta en gemensam genomgång efter lämplig tidsperiod. Låt en elev i taget presentera var sitt ord med dess lösning och kommentera.

Träna på orden parvis, genom att elev 1 säger en svensk mening, t.ex.: “min tröja är gjord av mjukt tyg” och elev 2 översätter enbart sista ordet (fabric)

Ge lämplig mängd ord i läxa till ett eller flera olika tillfällen. Vid examinationen kan man be eleven skriva en kortare text, där så många som möjligt av orden som ni jobbat med förekommer, på rätt sätt, i ett sammanhang. Läraren kan exempelvis be eleverna skriva en påhittad äventyrshistoria med olika förutbestämda inslag.

Lgr 11 Förmåga

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Centralt Innehåll

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Kunskapskrav

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy