Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

False friends

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

Läraren reflekterar

Med en intresserad grupp, kan man på ett lekfullt men välplanerat sätt lära sig många nya ord och samtidigt göra inlärningen lustfylld och intresseväckande, eftersom det finns så många ord som liknar de svenska. Ordinlärning kan bli statisk och enahanda och den här uppgiften är allt annat. Här skrattar vi ofta åt missförstånden som kan uppstå och eleverna har alltid roligt åt att ”sätta dit” varandra med ihopblandade ord och dess betydelser. Att på så här vis leka in kunskap i deras vokabulär, är ett välkommet och inte sällan uppskattat inslag i vardagslunken.

Metodbeskrivning

Välj ut i förväg vilka ord från listan (bifogad PDF-fil) med ”FALSE KNOWN FRIENDS” som du vill jobba med i gruppen. Att listan är så omfattande är för att läraren ska kunna välja efter eget huvud de ord som läraren anser vara viktigast att kunna, beroende på gruppens beskaffenhet.

Gå igenom orden inför klassen och peka på likheterna i utseende och de olika betydelserna. Detta för att eleverna ska koppla hur själva metodiken ska fungera, när de sedermera ska jobba likadant med orden i den ej ifyllda listan ”FALSE UNKNOWN FRIENDS”. Diskutera gärna på ett informellt sätt hur tokigt det kan bli om man blandar ihop ordens betydelser! Exempel: ”I am full” Jag är full? Nej, mätt betyder det ju!

Den ej färdiga listan, i slutet av dokumentet, är till för att eleverna ska fylla I de tomma fälten på samma sätt som i de exempel man visat innan, från den färdiga listan.

Dela ut listan med de ej översatta orden (FALSE UNKNOWN FRIENDS) och be eleverna själva slå upp orden och föra in dem i tabellen (FALSE KNOWN FRIENDS) på samma sätt som det ser ut från början.

Ta en gemensam genomgång efter lämplig tidsperiod. Låt en elev i taget presentera var sitt ord med dess lösning och kommentera.

Träna på orden parvis, genom att elev 1 säger en svensk mening, t.ex.: “min tröja är gjord av mjukt tyg” och elev 2 översätter enbart sista ordet (fabric)

Ge lämplig mängd ord i läxa till ett eller flera olika tillfällen. Vid examinationen kan man be eleven skriva en kortare text, där så många som möjligt av orden som ni jobbat med förekommer, på rätt sätt, i ett sammanhang. Läraren kan exempelvis be eleverna skriva en påhittad äventyrshistoria med olika förutbestämda inslag.

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt Innehåll

Språkliga företeelser, däribland uttal, grammatiska strukturer och satsbyggnad, ord med olika stilvärden och fasta språkliga uttryck samt stavning, i det språk eleverna möter.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy