Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

En nattpromenad – Besjälning

Syfte

Trots boken begränsade mängd text är språket poetiskt och innehållsrikt. Vi analyserar författarens berättande och språk och använder det som inspiration och förebild i det egna skrivandet.

Läraren reflekterar

Bilderboken En nattpromenad skriven och illustrerad av Marie Dorléans, är en lågmäld och fin berättelse om en mamma som väcker sina barn mitt i natten och tar med familjen på en promenad. De vandrar ut ur den lilla staden, fortsätter ut på landet och in i skogen. De har ett tydligt mål, men som läsare undrar man vart de är på väg och varför går de ut mitt i natten? Både bilder och språk lockar till eftertanke och att omsätta tankar i egna språkliga uttryck. 

Metod – Om besjälning

Marie skriver om Det stora hotellet verkar inte få en blund. Det lyser som en kristallkrona i mörkret. Senare läser vi men det sista huset i staden sover nästan. Det verkar bara ha ett öga öppet. Två exempel på besjälning som jag använder mig av som förebilder inför elevernas skrivande.

STEG 1: Eleverna ska skriva om ett möte med solen. Vi började med att resonera kring vad solen betyder för oss och konstaterade att det mesta var positivt. Vi listade elevernas förslag tillsammans på tavlan:

 • Solen värmer upp vattnet så att vi kan bada i en sjö eller i havet.
 • När man kan vara ute i shorts eller klänning och leka.
 • Solen ger oss energi så att vi kan spela Fortnite.
 • Solen gör så att blommor växer.
 • När vi kan leka ute och ha picknick.
 • Solen kan bränna oss.

Vi skrev därefter en gemensam text:

STEG 2: Eleverna skulle därefter göra egna besjälningar av solen. Listan, den gemensamma texten tillsammans med Nattvandringen utgjorde innehållsliga och språkliga förebilder. När texten var klar ritade eleverna en bild som passade till bilden. Några elever valde att rita först. Eleverna fick olika börjor att välja mellan:

 • Du gör mig glad när…
 • Jag älskar när…
 • Det bästa jag vet är när…

Elevexempel

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy