Årskurs 1-3

Undervisning

Elevråd

Syfte

Syftet med Visättraskolans elevråd är att alla elever på ett demokratiskt sätt ska göras delaktiga i sin skolgång, och därigenom få möjligheter att påverka sin skolsituation. Visättraskolans arbete genomsyras av skolans ledord kunskap, trygghet och trivsel. Skolans elevråd är ett viktigt forum för oss att få eleverna delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet, och därför har vi kopplat även elevrådets arbete till just kunskap, trygghet och trivsel. Syftet med elevrådet är också att forumet ska fungera som en länk mellan skolans elever, ledningsgruppen och trygghetsteamet.

Att välja representant

I filmen berättar Tikki och Jocke vad syftet med elevrådet är, hur det är strukturerat och hur det går till när nya elevrådsrepresentanter ska väljas.

Efter att filmen har visats i klassen är det dags för samtliga klasser att utse elevrådsrepresentanter. Vi har således ett elevråd som representeras av elever från förskoleklass till årskurs 6. För att ge alla elever en lika stor chans, och undvika popularitetsröstning så tilldelas alla elever en framtagen lapp. På den lappen får man som elev kryssa i om man vill, eller inte vill vara elevrådsrepresentant. Det här är ett bra sätt då alla elever inte gärna vill anmäla sitt intresse öppet inför hela klassen. När läraren har samlat in alla lappar så sorterar man ut de elever som anmält sitt intresse, och som inte tidigare har varit representant ut. Utifrån den högen lottas det fram två namn, två elever som ska representera klassen i skolans elevråd.

Läsårets första elevrådsmöte

Under läsårets första elevrådsmöte väljs en elevrådsordföranden samt en vice ordförande från årskurs 6, och en sekreterare och vice sekreterare från årskurs 5. Vi presenterar också syftet med elevrådet och förklarar med hjälp av en bild hur elevrådet fungerar.

Organisera elevråd på en skola för att öka delaktigheten

Elevrådets första beslut – Skolans ordningsregler

Under läsårets uppstart har alla elever varit med och arbetat med skolans ordningsregler, och utifrån elevernas och personalens synpunkter har skolans rektor lagt fram ett förslag om skolans ordningsregler. Men, innan beslutet är gällande så ska elevrådet först gå igenom ordningsreglerna. När det är gjort så klubbar elevrådet symboliskt igenom skolans ordningsregler.

Från klassråd till elevråd

Elevrådets arbete baseras på klassråd som genomförs månadsvis. Skolans klassråd är klassernas forum att diskutera hur eleverna ser på sin skolgång utifrån ledorden: kunskap, trygghet och trivsel. Eleverna görs delaktiga i sin skolvardag genom att lyfta saker som de tycker fungerar bra just nu kring:

  • undervisningen/lärandet (kunskap),
  • vad det är som gör att eleverna känner sig trygga (trygghet),
  • och vad det är som gör att de trivs i skolan just nu (trivsel).

Eleverna får lyfta synpunkter och ge förslag på förbättringar kring undervisningen/lärandet, vilka saker som skulle få de att känna sig tryggare och att de skulle trivas ännu mer på skolan. Klassrådet protokollförs i ett klassrådsprotokoll som utgår från en färdig mall som är strukturerad utifrån ledorden. Elevernas synpunkter sammanställs sedan i elevrådsprotokollet och diskuteras i elevrådet som sedan formulerar förslag på åtgärder till ledningsgruppen och trygghetsteamet.

Från elevråd till ledningsgrupp

Ledningsgruppen tar sedan del av protokollet och svarar på de frågor och/eller förslag på åtgärder som framkommer i dokumentet. Ledningen återkopplar sedan till elevrådet genom att kommentera elevrådsprotokollet och i ”protokollsvaret” motiveras eventuella beslut på ett sätt så det blir tydligt och enkelt för eleverna att ta till sig. Detta förmedlas sedan till eleverna på nästkommande klassråd med syfte att eleverna ska känna att deras synpunkter och förslag har avhandlats och tagits på allvar.

Synliggöra och dokumentera elevrådsarbetet för skolans elever

Detta läsåret ska rektor spela in en videohälsning med en sammanfattning och sina tankar kring det som har kommit upp i elevrådet, apropå det här med att på riktigt visa att elevernas inflytande och delaktighet är viktigt. All dokumentation av klass- och elevråd sker genom plattformen Google Drive. Våra protokollmallar och att vi använder oss av Google Drive gör att vi får en likvärdighet i genomförandet av klass- och elevråd. Skolledningen får även en god överblick av elevernas synpunkter och tankar kring deras skolgång.

Koppling till skolans trygghetsteam

Tack vare att trygghetsteamet finns representerat på elevrådet genom att trygghetsansvarig deltar så finns det en koppling mellan trygghetsteamet och elevrådet. Trygghetsteamet kan skicka förslag på uppdrag som tas upp i elevrådet och tas med till klasserna för att genomföras med klassen i helhet. Exempel på uppdrag som genomförts tidigare är att klasserna fått jobba med frågor kring studiero, och att utvärdera resultat och komma med förslag på förbättringar kring resultatet från elevenkäterna som genomförs på skolan terminsvis. På så sätt länkar vi samman trygghetsteamets förebyggande och främjande arbete genom elevrådet till eleverna.

Rektorn reflekterar om elevernas delaktighet

Vi har kommit en bra bit på väg i arbetet med ett elevråd som på riktigt ger våra elever förutsättningar att få vara med och påverka sin skolvardag. En framgångsfaktor för oss i arbetet med vårt elevråd är att vi har fått till arbetet med ett forum som ger våra elever möjligheter att vara delaktiga, att de ges utrymme och möjlighet att diskutera sitt lärande, och att eleverna även får möjlighet att diskutera sin upplevda trygghet och trivsel på skolan.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy