Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Det där är ingen labbrapport

Syfte

Eleverna ska träna upp sin genremedvetenhet genom att resonera kring likheter och skillnader mellan några olika texttyper.

Läraren reflekterar

Denna uppgift utgår från variationsteorin och tanken om att det är enklare att beskriva vad något är genom att ställa det i kontrast till något annat. Med utgångspunkt i en generell beskrivning av en labbrapports genretypiska drag ska eleverna diskutera tre konkreta exempel på texter som inte är labbrapporter.

Inledande övning – elevinstruktioner

Olika slags texter skrivs på olika sätt. Ett sms till kompisen ser långt ifrån likadant ut som det mitt-i-terminen-brev som rektor skriver till alla föräldrar exempelvis. I kursplanen i svenska pratar man om olika texttyper. Med ett finare begrepp kan man också säga att man anpassar en text efter dess genretypiska drag. Det betyder att texter anpassas beroende på syfte med texten och att sedan innehåll, uppbyggnad och språk förändras beroende på sammanhanget. Dagens uppgift handlar om detta.

I PDF-filen nedan hittar du elevexempel på tre olika slags texttyper:

Frågan är sedan: Hur vet du att detta inte är en labbrapport?

Resonera genom att lyfta fram konkreta exempel och skillnader. Fundera över vilka tre texttyper dessa elevexempel är och jämför det du vet om dessa typer av text med de genretypiska drag för en labbrapport som presenteras nedan.

Stödfrågor

  1. Vilken struktur/uppbyggnad har elevexempel 1, 2 och 3? Hur skiljer sig dessa textstrukturer mot en labbrapports uppbyggnad?
  2. Vem är mottagare till de olika texterna tror du?
  3. Hur skiljer sig språket i de tre texterna i förhållande till en labbrapport? Finns det några språkliga likheter mellan något elevexempel och en labbrapport?

Metod och genomgång med eleverna

Genomgång av en labbrapports genretypiska drag

En labbrapport är mycket tydlig strukturerad med olika underrubriker. I inledningen av en labbrapport presenterar du din frågeställning och hypotes. Sedan följer materiel och metod. I slutet kommer resultat där du beskriver vad som hände i laborationen, diskussion där du diskuterar hur det gick och vad som kanske gick fel. Till sist kommer slutsatsen där du försöker besvara din inledande frågeställning.

Mottagare

Labbrapport är en typ av text som ofta skrivs i skolan. Mottagare till denna skoltext är därför oftast lärare och andra elever. För att skriva en bra labbrapport kan du tänka att mottagaren till labbrapporten är en klasskamrat som inte har varit med på lektionen.

Språk

Språket är opersonligt och formellt. Det innebär att vardagliga slangord och smileys lämnas utanför, medan ord som observera istället för titta, kontrollera och undersöka istället för kolla passar bra. Ibland vill läraren att du skriver i passiv form och inte använder pronomen så mycket. Ett exempel på detta är att du skriver vattnet kokas istället för jag kokar vatten. I labbrapporten ska du även försöka att använda specifika ord, t.ex. ord för de olika materialen och verktygen som du använder. Begrepp som står i fysik- och kemiboken passar bra.

Uppgiften

Skriv en labbrapport.

Lgr 11 (kopplingar svenska)

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar, förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy