Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Den ovillige fundamentalisten

Syfte

Att eleverna läser, tänker, samtalar och skriver om frågor som rör identitet och kultur, klass, tro och tradition. Eleverna läser boken Den ovillige fundamentalisten av Mohsin Hamid. Den har även filmatiserats och heter The Reluctant Fundamentalist.

Läraren reflekterar

Det är en relativt svårläst bok och beroende på elever och klass kan man även välja att lyssna på eller högläsa varje kapitel tillsammans och eleverna kan följa med i boken. Upplägget nedan passar även till filmen.

Metod och upplägg före-under-efter läsning

Före läsning:
Introducera ämnet 9/11 genom att ställa frågan till eleverna “Vad vet ni om 9/11 och World Trade Center?”. Låt eleverna diskutera detta i form av EPA. Eventuellt göra en tankekarta tillsammans. Se ett nyhetsklipp från händelsen tillsammans, sedan diskutera parvis och i helklass vilka frågor och känslor som väcktes under klippet.

Under läsning:

 • Lyssna på första kapitlet tillsammans i klassen eller högläs.
 • Vilka tankar väcker första kapitlet? Vad tror eleverna händer sedan?
 • Ge tid till läsning och eventuellt läsning utanför lektionstid. I upplägget nedan tar läsningen ca tre-fyra veckor.
 • Under andra veckan: Gruppdiskussion kring vad som hänt i boken fram till en bestämd sida. Ta upp någon specifik händelse som haft betydelse för handlingen samt de karaktärer som nämnts; namn och karaktärsdrag som avslöjats.
 • Efter kapitel 5, muntlig reflektion: Vilka tankar har väckts hos eleverna? Har det dykt upp några nya karaktärer? Muntlig redogörelse för 9/11. Eleverna delas in i par/grupper och ska ta reda på så mycket information de kan om händelsen samt reflektera kring detta.
 • Under tredje/fjärde veckan, skriftlig reflektion (som diskuteras i grupp) kring vad som händer med huvudkaraktären. Hur förändras han? Hur förändras synen på honom som amerikan/pakistanier? Koppla till egna tankar, be eleverna sätta sig in i hans situation.

Efter läsning – förslag på skrivuppgifter:

 • Boken avslutas med en så kallad cliffhanger, och öppnar därför upp för elevernas kreativitet. Ge eleverna i uppgift att skriva de sista sidorna i boken, där de författar ett eget slut på historien om Changez. (Max 2 A4-sidor). Efter första inlämning får eleverna ta emot och ge kamratrespons, sedan efter eventuell korrigering lämna in på nytt.
 • Boken berättas i form av en monolog, där huvudpersonen berättar sitt livs historia för en okänd man. Detta ger eleverna möjlighet att skriva eller berätta från mottagarens perspektiv. Hur reagerar han? Vilken verbal respons ger han på historien som berättas?
 • Hur skulle lyssnaren berätta hela historien (i kortformat)?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy