Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Att sortera texttyper

Syfte

Att identifiera typiska inslag i olika typer av texter för att sedan kunna skriva olika texter. Förstå texternas syfte och uppbyggnad.

Läraren reflekterar

Jag ville att vi skulle repetera vilka texttyper som eleverna har arbetat med så här långt. Eleverna har tidigare arbetat med berättande, beskrivande och argumenterande text. Inspirerad av Adrienne Gear som i böckerna Att läsa faktatexter och Att skriva faktetexter har olika klipp-ut och sortera-övningar (olika texters särdrag eller olika texttyper utifrån titlar), gjorde jag denna övning.

Metod

Eleverna samtalade med varandra om de tre olika texttypernas syften, typiska drag och försökte komma på några exempel. Vi samlade elevernas tankar på tavlan i en tabell. Därefter fick de parvis börja med uppgiften. De började med att dela upp ett vitt ark i tre kolumner och skrev de tre texttyperna överst på sidan. Därefter klippte de ut textrutorna och började sortera.

När vi sedan gick igenom övningen tillsammans pratade vi om de olika särdragen i meningarna. Dialog och beskrivande ord i exemplen från berättande text, de ämnesspecifika orden i faktameningarna och de sammanlänkande orden, för det första, för det andra, i de argumenterande texterna.

Läraren reflekterar efter lektionen

Jag tycker om den här typen av sorteringsövning med ganska mycket stöttning (givna rubriker och eleverna arbetar parvis). Övningen kan anpassas så att de som kommit längre i sin utveckling och arbetar snabbare, kan skriva egna exempelmeningar när de sorterat.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy