Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Argberget

Syfte

Att uttrycka känslor med flera ord, förstå sig själv och andra för att skapa ett bra klassrumsklimat. Alternativt – måla bilder med språket (gestalta).

Läraren reflekterar och metod

Jag vill ha ett inkluderade klimat i mitt klassrum. Detta har varit ett sätt för mig att skapa det klimatet. Jag har använt upplägget i syfte att förstå sitt eget agerande, lösa konflikter, samt att få en förståelse för att när en kompis visar ”arg” kan det ligga andra känslor bakom. Är jag/hen verkligen arg? Använd bilden och medföljande arbetsblad för att samtala om detta.

Emma Clarström gestalta för lågstadiet

Ett alternativ – Eller jobbare vidare

De första berättelserna är ofta händelserika med högt tempo. Det är en utmaning att eleverna ska beskriva till exempel personer, miljöer och känslotillstånd. Det är ganska lätt för eleverna att beskriva att personerna känner något, till exempel ilska, men svårare att förklara hur ilskan visar sig och varför den uppstått. Övningarna gör eleverna medvetna om hur man kan gå tillväga.

STEG 1: Jag visar bild 1 i presentationen (se nedan) och exemplifierar orsak och verkan. Jag visar även på olika sätt hur ilskan kan komma till uttryck.

STEG 2: Eleverna använder det genomarbetade arbetsbladet som stöd och försöker beskriva en person som blir ”arg” vid en given tidpunkt och plats. Vi lyfter exempel i helklass för att inspirera. Fortsätt skriv!

STEG 3: Eleverna använder tankesättet (att gestalta) i valfri text. De bearbetar utvalda ”känslor” och försöker göra berättelsen mer innehållsrik och uttrycksfull.

LGR 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy