Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Analysera en låt

Syfte

Eleverna analyserar en låt kopplad till (sam)tiden och/eller upphovsman. Eleverna resonerar om textens budskap, tematik och form. Analysen redovisas i form av en presentation.

Läraren reflekterar

Eleverna kan välja en låt av en favoritartist eller från exempellistan. Det viktiga är att eleverna känner något när de hör/läser texten. Det brukar motivera eleverna och engagemanget smittar av sig på resultatet. Uppgiften fungerar går även att genomföra inom ramen för engelska. Med fördel kan läraren visa hur en analys och presentation kan se ut genom att välja en av sina egna favoritlåtar. Då får eleverna med stor sannolikhet även bredda den populärkulturella referensramen något!

Metod – Analysera en låt (instruktioner till eleverna)

Du ska nu försöka göra en analys av en låt du själv väljer. Du börjar med att välja en låt. Givetvis får det vara din favoritlåt, och arbetet kan även bli enklare om du väljer en låt som du redan är bekant med. Berätta vilken låt du valt och vilken artist, vilken grupp, eller vilket band som framför låten. Du ska även berätta vem eller vilka som har skrivit låten. Ibland är inte artisten eller bandet som framför låten densamma som har skrivit låten. Ibland är det inte samma personer som skrivit både texten och musiken.

Struktur och hjälpfrågor:

 • Berätta något om upphovsmannen.
 • Berätta vad texten handlar om.
 • Vad är textens motiv eller tema? (mord, brusten kärlek, politik, krig, fattigdom, sex, droger, döden) Om du skulle beskriva vad låten handlar om med ett eller två ord, vad skulle det då vara? Motivera varför (välj inte något ord i låttiteln) med hänvisningar till texten.
 • Hur reagerar du när du hör låten? Beskriv dina känslor och varför du reagerar på det viset.
 • Finns det några viktiga rader eller fraser som du tycker är extra viktiga?
 • Några rader eller fraser artisten tycker är särskilt viktiga (betoning)?
 • Hittar du några mönster i texten? (rim, anaforer, alliterationer, upprepningar, metaforer eller liknelser)
 • Försök sätta in texten i ett samhälleligt sammanhang. Finns det några sociala/politiska/historiska orsaker till att den gjordes? Behandlar den något samhällsproblem eller beskriver den någon historisk händelse?
 • Vad är textens budskap? Vad vill låtskrivaren säga? Motivera ditt svar genom att ge exempel från texten samt styrk med egna argument där du förklarar dina tankar. Försök koppla upphovsmannens syfte med texten. Är låtskrivaren pacifist och därför skriver en låt om att krig är skit? Vill artisten uppmärksamma mobbning?
 • Koppla texten till dina egna erfarenheter och tankar om ämnet/temat/budskapet.

Tänk på:

 • Lyssna på låten flera gånger innan du påbörjar din analys.
 • Du kan skriva i stödord, stödmeningar men i gruppdiskussionen ska du vara beredd på att besvara frågor mer utförligt så var beredd på det oavsett hur du lägga upp planeringen.
 • Börja inte med din presentation förrän du kan din text och har svarat på frågorna ovan.

Eleverna presenterar sina låtanalyser i mindre grupper eller i helklass.

Förslag på låtar

Spellista på Spotify

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Betygskriterier

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy