Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Alfons Åberg – Om mod

Syfte

Att träna på att resonera om en boks tematik (mod) och relatera till egna erfarenheter, tankar och känslor. ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” och ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (Lgr 11 sid 7). 

Läraren reflekterar

Boken ingår i ett större temaområde om vänskap. Detta upplägg används till Är du feg, Alfons Åberg. De flesta eleverna glada över att återuppleva en gammal bekantskap, Alfons Åberg. Många kände igen boken men för några elever var det första gången de läste om Alfons och hans pappa. Jag har funderat en del kring vårt gemensamma kulturarv och vad det betyder för mig när jag väljer böcker till min undervisning. Speciellt med tanke på alla våra flerspråkiga elever. Det gäller att hitta en bra balans mellan böcker från vårt kulturarv, nya intressanta böcker som speglar vår tid, men även böcker från andra delar av världen där mina flerspråkiga elever kan känna igen sig och våra perspektiv vidgas. Då kan skolan bli den sociala och kulturella mötesplats som den ska vara.

Genomförande

Jag högläser boken och visar bilderna. Under läsningen pratar vi om ord som lekis, bråkstake, varukassar och modig. Den planerade efterföljande skrivaktiviteten handlar om just mod. Efter att vi med hjälp av EPA-modellen (ensam-par-alla) tänkt kring vad mod är och anslagit elevernas tankar på tavlan, delades eleverna in i skrivpar. Därefter fick de början: Det är modigt att… Elevernas texter anslås i klassrummet och de får berätta för varandra om sina tankar och känslor.

Här är några av elevernas tankar om mod:

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Kriterier för bedömning av kunskaper*

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy