Årskurs 7-9

Samhällskunskap

Föregående tips Nästa tips

Stopp! Rätten till min kropp

Syfte – Vad är sexuella trakasserier?

Öka kunskapen om vad sexuella trakasserier är och hur de kan stoppas, samt träna på att uttrycka tankar (att resonera) i skrift.

Läraren reflekterar om skrivande och kontext

När eleverna skriver sina första utkast vill jag inte att de tänker för mycket på skrivregler och grammatik. Jag vill att de ska komma igång med skrivandet och få ned sina tankar på pränt. Feedback från mig gavs muntligt på lektionstid och skriftligt på deras texter under skrivandets gång.

Denna uppgift ingick i ett större sammanhang där vi läste böcker om ämnet, Han kallar sig Esmeralda och Kort kjol, och pratade om normer och språkbruk.Vi gick även igenom vår plan för kränkande behandling. Hela arbetslaget tog ett krafttag kring språkbruk och vi jobbade med slang, svordomar och normer bland annat genom att läsa och samtala om stycken ur Ta det som en man. Vi kallade hela arbetsområdet Stopp! Rätten till min kropp

Metod – inledning till projektets slutuppgift

Som inledning på skrivandet såg vi: Sluta tafsa!, en film på 20 minuter som släpptes 2016, till filmen finns en lärarhandledning. Filmen tar upp både orsaker till varför sexuella trakasserier förekommer samt en del lösningar på problemet. Medan eleverna tittade på filmen hade de denna mall framför sig:

Jennie Rosén - En analysmodell till filmen Sluta tafsa

Eleverna hade i uppgift att fylla i mallen under filmen, men fick också tid till att fylla i den efteråt samt diskutera filmen i grupper. Jag lyfte deras tankar i helklass och samlade på tavlan.

Textmöten och analysstöd

Efteråt fick de läsa texter från UMO om sexuella trakasserier för att sedan fylla på sina mallar ytterligare. På UMO står det mer om vad sexuella trakasserier är, men också vad man kan göra om man blir utsatt. Jag fyllde sedan i en mall med alla elevernas tankar som hängde i klassrummet som stöd.

Jennie Rosén - En analysmodell

Slutuppgiften – Vad kan vi göra åt sexuella trakasserier?

Eleverna fick sedan börja skriva på ett första utkast på sina texter där de skulle resonera om hur vi kan få stopp på sexuella trakasserier. Till sin hjälp hade de mallarna de fyllt i tillsammans, texten från UMO, stödfrågor, samt stödmeningar.

Jennie Rosén - En analysmodell

Lgr22 Syfte

Projektet berör flera delar ur kapitel 1 till exempel ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön” (sid 5) och kap 2.1 Normer och värden. Varje elev kan:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för /../ kränkande behandling.

Även förmågor som berör ämnena svenska, religion och samhällskunskap omfattas.

Centralt innehåll

Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik. Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet. (RELIGION)

Flera områden som rör Rättigheter och rättsskipning, t ex: Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. (SAMHÄLLSKUNSKAP)

Flera områden som rör Språkbruk och även: Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. (SVENSKA)

Betygskriterier (exempel åk 9, svenska)

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy