Årskurs 7-9

Samhällskunskap

Rika och fattiga länder – millenniemålen

Syfte

Se orsaker och konsekvenser av Milleniemålen. Kunna jämföra utveckling över tid och på olika platser i världen. Eleverna undersöker vad ord och begrepp betyder. De övar på att använda dessa begrepp och ord i ett sammanhang och förstår hur de hör ihop.

Läraren reflekterar

Upplägget i detta tips bygger på att eleverna läser, tänker, diskuterar och skriver tillsammans med andra. Lika centralt som innehållet är alltså att eleverna diskuterar sig fram till gemensamma svar. Lyssnar på varandra. Ta del av andras tankar och dela med sig av sina!

Metod och arbetsuppgifter

Titta på filmen:

Jobba tillsammans med en kompis. Vilka är de åtta Milleniemålen? (Millenium Development Goals, MDG). Därefter går vi igenom målen och vad de innebär i helklass. Använd era anteckningar och utgå från dessa när vi diskuterar. Komplettera dina anteckningar där det behövs.

Arbeta i basgrupper och använd er av sidan http://www.milleniemalen.nu för att söka information. Utgå från följande frågeställningar:

1. Hur går arbetet runt om i världen med att uppnå de åtta Milleniemålen? Jämför två olika regioner (välj två regioner ni vill jämföra). Vad skiljer de olika regionerna åt i utveckling? Vilka framsteg har regionerna gjort? Vilka utmaningar kvarstår? Ge förslag på åtgärder som kan bidra till fortsatt utveckling.

2. Vad händer efter 2015? Vad innebär Post 2015?  Vilka ”grundläggande värden” lyfter Post 2015 fram som viktiga att fokusera på? Vad innebär ett ”grundläggande värde”? Varför tror ni att just dessa värden anses vara viktiga?  

3. Diskutera och förklara följande begrepp (begrepp som ni hittar i texten ”Hur kommer den nya agendan se ut”) :

  • holistisk
  • marginaliserade grupper
  • jämställdhet
  • Hållbar utveckling
  • ekonomisk tillväxt

Svaren lyfts därefter i helklass och eleverna kompletterar sina anteckningar.

Lgr 11* Förmåga

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Centralt innehåll

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Kunskapskrav

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

* Flera av uppgifterna korsar andra ämnen, till exempel geografi. Därför lämpar sig hela området väl till ett ämnesövergripande arbete.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy