Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Om könsroller 2 – Leksakskatalogen

Syfte

Genom att bläddra i och noggrant analysera leksakskataloger får eleverna fundera och diskutera kring frågor om genus och jämställdhet. Eleverna utvecklar samtidigt språket genom att tänka, samtala och lära av varandra.

Läraren reflekterar

Idén till lektionen kom efter att jag kört fast med diskussionerna om filmen Tusen gånger starkare (länk till lektionstips med diskussionsfrågor). Eleverna stannade vid att konstatera att det är vanligt att dela upp saker i tjej- och killsaker, utan att komma någonstans med orsakerna. Dags att bläddra i leksakskatalogen!

Inledning

Börja med att eleverna får bläddra fritt i katalogen du väljer, till exempel den här: http://www.br-leksaker.se. Eleverna får välja ut en favoritleksak de kommer ihåg och skriva några rader om den. Publicera på någon gemensam yta och låt eleverna berätta för varandra i klassen om sina leksaker. Roligt, nostalgiskt och ingången till nästa del av projektet.

Metod

Eleverna undersöker leksakskatalogen parvis. Eleverna kan göra stödanteckningar fortlöpande. Anteckningarna sammanställs i slutet av lektionen. Jag avslutade med att köra ”laget runt” och föra in elevsvaren i ett gemensamt klassdokument som sedan utgjorde grunden för analys och vidare samtal.

Arbetsuppgifter

Gå in på kategorin ”Dockor” eller liknande. Klicka på alla underrubriker. Gör stödanteckningar under arbetets gång. Fundera på:

 • Vilka färger dominerar på sidorna?
 • Vilka prylar finns med på bilderna (vid sidan av huvudprodukten)?
 • Vilket kön har dockorna?
 • Hur många pojkar/flickor förekommer på reklambilderna?

Gå in på kategorier som har med fordon att göra. Klicka in på underrubrikerna och fundera på:

 • Vilka färger dominerar på sidorna?
 • Vilka prylar finns med på bilderna (vid sidan av produkten)?
 • Vilket kön har figurerna?
 • Hur många pojkar/flickor förekommer på reklambilderna?

Att fundera vidare

När svaren sammanställs ser eleverna (kanske?) ett tydligt mönster. Det är vanligtvis stora skillnader på de olika kategorierna (dockor och fordon) vad gäller kläder, färger, kön, tillhörande utrustning och vilka aktiviteter som omgärdas av produkterna. Eleverna jobbar vidare:

 • Det är stora skillnader på de olika sidorna. Hur tror du att det påverkar barn, dig och föräldrar?
 • Fundera kring din egen uppväxt. Vad lekte du med? Vad lekte du absolut inte med?
 • Hur har du blivit påverkad i din uppväxt vad gäller kläder, leksaker, aktiviteter?

För in eleverna på ett resonemang ”utanför” leksakskatalogen, det vill säga vad sidorna förmedlar för värden (tjejer ska ta hand om och vårda hem och familj, killar ska var tuffa och aktiva). Eleverna funderar på:

 • Om du tänker på yrkesval, hur kan leksakskatalogen påverka barn i någon riktning?
 • Om du tänker på familjestruktur, hur kan leksakskatalogen påverka flickor och pojkar?
 • Spelar den bild media ofta visar av könen någon roll vad gäller möjligheter, hinder och val i livet?

del 3 får eleverna undersöka hur det ser ut i H&M-katalogen.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. (sv)
Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa. (sv)

Utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället. (sh)

Centralt innehåll

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande. (sv)

Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. (sh)

Betygskriterier

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. (sv)

Eleven visar mycket goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
Eleven för välutvecklade resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med välgrundade källkritiska argument. (sh)

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy