Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Kalle med klänning – bokprat

Boken handlar om om Kalle som gärna vill klä sig i klänning. På sommaren tillsammans med kusinerna går det bra, men när skolan börjar det bli problem. Killar kan väl inte ha klänning… eller?

Syfte

Eleverna ska utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. Eleverna ska utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Läraren reflekterar

En skön historia om en pojke som vågar gå sin egen väg. Även om det finns “övernaturliga” inslag (att få superkraft med hjälp av en klänning) känns historien trovärdig. Kraften kommer av att Kalle följer den inre kraften. Det är dit man vill att eleverna ska komma i sina tankar så att det inte stannar vid Superpowerklänningar (som boken handlar om på ytan).

Metoder – bokprat

Under arbetets gång jobbar läraren med strategier som förutspå, sammanfatta, nyckelord/begrepp, analys och reflektion (göra kopplingar i och utanför texten). Varva skriftliga och muntliga uppgifter. En bra metod för att variera undervisningen är att använda EPA (enskilt – parvis – alla). Ett bra koncept att jobba med en bok är före-under-efter läsningen. Nedan är förslag på hur du kan jobba med texten på olika sätt. Välj det som passar dig och din grupp bäst.

Arbetsuppgifter före läsningen

Titta på omslaget. Vad tror du boken handlar om? Vem är pojken? Vad gillar pojken att göra?

Berätta kortfattat bokens handling eller presentera några av karaktärerna.

Ta en bildpromenad genom bokens inledning. Projicera några av bilderna och låt eleverna gissa vad boken handlar om. Använda EPA.

Välj tre ord ur texten och skriv dem på tavlan, till exempel klänning, generad, upprörda. Skriv upp dem på tavlan och låt eleverna fundera på vad orden betyder. Skriv en mening till första ordet. Låt eleverna skapa egna meningar till samma ord. Läs upp meningarna i helklass. Upprepa för varje ord. Skriv en mening med två ord. Eleverna gör egna förslag. Slutligen skriver läraren en mening där alla ord ingår och eleverna försöker själva. Läs upp och skriv några förslag på tavlan. På detta sätt får eleverna en förförståelse av vad texten ska handla om och dessutom se hur det går att använda ord på olika sätt.

Under läsningen

Lämpligt stopp sid 13 när Kalle kommer till skolan Frågor i texten: Sammanfatta: Vad har hänt? Varför har Kalle klänning? Hur känner hans föräldrar inför det?

Läsa mellan raderna: Varför är Kalles föräldrar oroliga inför skolstarten? Hur märks det, trots att killarna retar honom, att han är stolt över sin klänning?

Kopplingar utanför texten: Har du haft “annorlunda” kläder på dig någon gång? Vad hände? Skulle du våga göra som Kalle? Vad skulle hända om du gjorde så? Finns det “killkläder”? Är det någon skillnad om en kille eller tjej bryter mot normen? Varför är det så?

Förutspå: Vad tror du händer?

Att rubricera ett kapitel (eller antal sidor): Det finns inga kapitel i boken. Hur skulle du rubricera de första sidorna fram till sid 13 (då Kalle kommer till skolan). Rubrik på sid 21-23. (upprörda föräldrar). Rubrik på sista sidan (39). Anslå förslagen på tavlan och rösta på bästa rubrik.

Efter läsningen

Använd en fyrfältare med symboler för att ge eleverna stöd i efterarbetet.  Eleverna kan sammanfatta handlingen, ställa frågor till texten (analysera) koppla texten (till sig själva, andra texter, omvärlden), samt fundera vad som var bra och dåligt med boken.

Koppla boken till en övergripande uppgift och använd boken som en referens.

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra sina åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy