Förskola

Språk och kommunikation förskoleklass

Grodprinsen och lärplattan

Här möts den klassiska sagan Grodprinsen och lärplattans digitala möjligheter. Varje barns uppfattning och tolkning lyfts fram och synliggörs. Barnen ges möjlighet att lyssna, berätta, diskutera och reflektera tillsammans.

Syfte – varför?

Att stimulera och utmana barnen i sin språk- och kommunikationsutveckling genom att ge dem möjlighet att utveckla sin förmåga att förmedla sin upplevelse verbalt och digitalt.

Sekundärt syfte

Att stimulera barnen samspel genom att ge dem möjlighet att lyssna och ta del av andras upplevelser samt att diskutera kring dessa.

Tillvägagångssätt – hur?

Första tillfället: Sagan introduceras genom en berättarstund. Själv använder jag en berättarmatta, för att skapa rätt stämning kring berättandet.

Andra tillfället: Sagan berättas igen, nu med handdockor och rekvisita.

Tredje tillfället: Sagan berättas återigen med hjälp av handdockor och rekvisita. Barnen får sedan en och en välja ut den del av sagan som de tycker bäst om. Denna del iscensätts och fotograferas sedan med hjälp av lärplattan.

Med hjälp av appen Story Creator samlas dokumentationen och barnens återberättande fångas både med text och ljudinspelning. Barnen berättar om sin bild och varför de tycker just denna del av sagan är den bästa. Vi har nu fått en samlad dokumentation att gemensamt reflektera kring, där olika uppfattningar, skillnader och likheter synliggörs och diskuteras.

Mål ur Lpfö 98/10 – vad?

  • Att sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Centralt innehåll i Lgr 11 – vad?

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  • Berättande texter i form av bilderböcker.
  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.

Mina reflektioner

Jag har arbetat med Grodprinsen i olika gruppsammansättningar och rekommenderar att man är max fem barn i taget eftersom det tar lite tid att skriva in texten till bilden samt att spela in ljudet. Man kan dela upp detta i ytterligare ett tillfälle om så behövs.

Första gången jag gjorde detta var en av mina farhågor att barnen skulle ha svårt att uttrycka just sina tankar och upplevelser men det har fungerat jättebra. Jag förklarar att jag vill veta hur just de tänker och vilken del just de tycker bäst om och vi har fått ta del av flera olika delar av sagan vid varje tillfälle.

Jag tycker att lärplattan är att föredra framför kameran i just detta arbetet då allt samlas på samma ställe och det går snabbt att få både text och ljud på rätt plats.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy