Förskola

Utveckling och lärande

Bygga tillsammans

På en avdelning för 1-3 åringar beslutade vi oss för att utmana våra föreställningar om barnens bygg- och konstruktion. Vi tyckte oss se att de ofta rev varandras konstruktioner vilket ledde till konflikter och negativ uppmärksamhet. Vi antog att deras rivande berodde antigen att det som hände vid själva raset tilltalade dem och/eller att själva konstruktionen inte var tillräckligt meningsfylld för dem. För att pröva detta antagande tillverkade vi små figurer, i form av foton av dem själva, som vi placerade i bygg- och konstruktionshörnan. Kunde deras intresse för foton av dem själva göra bygg- och konstruktion mer meningsfull för dem?

Syfte – varför?

Att barnen ska uppleva det att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker samt få stöd och stimulans i sin social utveckling. Att ge barnen förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimulera dem att använda hela sin förmåga.

Tillvägagångssätt – hur?

Vi fotograferade av barnen i helfigur, laminerade bilderna och limmade fast en träplatta som fot.

Alla figurerna placerades väl synligt där bygg- och konstruktionsmaterialet var placerat för att locka så många barn som möjligt till materialet, även barn som annars sällan eller aldrig valde att bygga. Barnen fick naturligtvis använda figurerna när de ville, men för att alla skulle få möjlighet att upptäcka dem hade vi introduktioner i mindre grupper där barnen fick i utmaning att bygga ett hus till sig och sina kompisar. Fokus flyttades på så vis från att riva till att konstruera. Figurerna skapade nya möten och nya samtal – goda förutsättningar för kommunikation – och bidrog även till att barnens förmåga att bygga och konstruera utvecklades. När de utmanades fick de alltid i uppgift att bygga åt alla figurer. Ambitionen med det var att indirekt skapa ett ”tillsammans-tänk” hos barnen. Vi ville att det skulle vara naturligt och självklart att alla får vara med.

Figurerna blev ett populärt verktyg för att ”besjäla” vår bygg- och konstruktionsmiljö. Besjälade material, såsom exempelvis djur och olika figurer, bidrar till meningsskapande i lek och utforskande.

Mål ur Lpfö 98/10 – vad?

  • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Pedagogens reflektioner

Vårt uppdrag är att stimulera barn att använda hela sin förmåga. Därför är det viktigt att vi försöker hitta metoder som lockar och stimulerar barnen till att använda alla uttrycksformer. Eftersom vi märkt att de yngsta barnen uppskattar att se sig själv på bild valde vi att prova på det här sättet och det gav resultat. Det här beskriver en liten del av ett mycket större arbete med att utveckla vår bygg- och konstruktionsmiljö.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy