Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Beskrivande text – så bor jag

Syfte

Att träna på den beskrivande textens struktur.

Läraren reflekterar

Tabellen ger eleverna en struktur. Texterna blir bättre, både till form och innehåll. Det är viktigt att göra gemensamma exempel så att eleverna kommer ihåg strukturen.

Metod

Läs beskrivande texter tillsammans. Det kan vara ur SO- eller NO-boken, t ex om Sveriges landskapstyper, skogens djur eller olika vattendrag. Skriv upp typiska ord som förekommer ofta. Vad har de gemensamt? Hur inleds meningarna? Finns det någon gemensam struktur i texterna? (prata om översikt och kategorier, förklaring nedan).

Skriv en gemensam text om klassrummet. Låt eleverna föreslå lämpliga kategorier (ex placering, utseende, funktion).

Börja med översikten (som sammanfattar hela texten). T ex:

Sveriges barn går i grundskolan från år 1 till 9. Barnen kallas elever och leds av en lärare. De ca 25 eleverna sitter i ett klassrum och lär sig olika saker. I klassrummet finns flera olika saker som används dagligen av eleverna. 

Därefter kan olika saker beskrivas med hjälp av kategorierna. T ex:

Linjalen är rektangulär. Den är exakt 30 cm lång och 4 cm brev. Linjalen är ca 3 mm tjock. Den är helt genomskinlig. På linjalen finns siffror från 1 till 30. Varje cm markeras med ett streck och en siffra. Mellan varje cm finns 9 mindre streck som visar mm. (utseende)

Linjal finns i varje elevs bänk. Läraren har också ett antal linjaler i olika storlek framme vid tavlan. (placering)

Linjalen används för att mäta olika saker, t ex för att se hur långt något är. Den kan också mäta hur brett och tjockt ett föremål är. (funktion)

Gå vidare med fler föremål, t ex: kateder, jordglob, pennvässare, sudd, tuschpenna.

Elevens uppgift

Eleven skriver en text om sitt hus eller lägenhet. Eleven ska beskriva minst tre olika rum. Bestäm kategorierna gemensamt (t ex: utseende, saker i rummet, rummets funktion, personlig kommentar).

Ex: Vårt vardagsrum är sex meter långt och fyra meter brett. Det är stort. Tre av väggarna är vitmålade och på den fjärde väggen sitter en så kallad fondvägg. Fondväggen är tapetserad med stora röda blommor. På väggen mittemot finns det fyra fönster. Rummet är ljust. (utseende)

Dokumentera med foto

Eleverna fotar rummet som beskrivs. Låt eleverna läsa upp beskrivningarna. Uppmana lyssnarna att få ”inre bilder”. När eleven är klar kan denne visa en bild av rummet (gärna digitalt med projektor).

Lgr 11 Förmåga

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Kunskapskrav
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy