Annons:

Sommaruppgift med möjligheter

Många förskolor har börjat ge sina barn sommaruppgifter. En del vill likställa detta med att ge läxor eller att sätta barnen i arbete när de egentligen ska vara lediga. Associationen mellan sommaruppgift och läxor/arbete är inte långsökt. Barnens utbildningsinstitution skickar hem en uppgift som ska utföras utanför institutionen under tid som ligger utanför barnets schemalagda tid. Men vi som har använt metoden sommaruppgift och brottats med att anpassa och utveckla den genom åren ser någonting helt annat.

Exempel på sommaruppgifter har varit att ge barnen i uppgift att fotografera ett djur de mött under sommaren, fylla en pet-flaska med något intressant de har stött på eller plocka med en växt efter vägen från hemmet till föskolan. Ingenting som kostar. Ingenting som kräver en extra utflykt eller tidsinvestering.

Precis som med allt vi gör i förskolan måste även sommaruppgiften ha ett syfte. Man behöver fråga sig: Varför ska vi skicka med barnen en sommaruppgift och vad antar vi att den kommer att bidra till, kopplat till läroplanen? Att göra det som en oreflekterad och kul grej räcker inte. I de organisationer där jag arbetat har sommaruppgiftens främsta syfte varit att öka föräldrarnas delaktighet i förskolans kvalitetsarbete. Sommaruppgiften har hängt ihop med våra förskolors utvecklingsområde och på så vis medvetandegjort föräldrar om vad det är vi kommer att arbeta särskilt med att utveckla under året, helt i linje med vad läroplanen säger om samverkan med hemmen. Vi har också kunnat se att det barnen tagit med sig har bidragit till en hel uppsjö av andra lärandemöjligheter som exemeplvis berättande, delaktighet och ansvarstagande.

Jag kan i dagsläget inte säga att vi uttalat haft någon vetenskaplig grund för att använda oss av sommaruppgifter annat än att vi tillämpat det sociokulturella perspektivet på lärande; att lärandet sker i relation till människor och material. Om några år kommer vi eventuellt att kunna säga att metoden är ett resultat av beprövad erfarenhet. Vi ser redan nu ett ökat engagemang från föräldrahåll i vårt kvalitetsarbete, som ett resultat av sommaruppgiften. Vi kan också via vår dokumentation se alla lärandeprocesser som pågår där sommaruppgiften varit igångsättaren. Sommaruppgifterna har gett oss något gemensamt och konkret att mötas kring. De har samlat ihop våra erfarenheter och gjort dem intressanta för varandra. De har konkretiserat våra likheter och olikheter och gjort oss nyfikna på varandra.

Hos oss har vi även testat att ge pedagogerna en sommaruppgift. Under arbetsåret 2014-15 skulle vi ha naturvetenskap och teknik som verksamhetens utvecklingsområde. Som ett led i det arbetet har vi arbetat med att öka pedagogernas medvetenhet om och förståelse för naturvetenskap och teknik. Därför fick pedagogerna i uppgift att ta med sig något konkret som de själva associerade till då de hörde begreppen naturvetenskap och teknik. Alla sakerna dukades upp på ett bord, dels för att synliggöra alla tankar som redan fanns då vi startade och dels för att bredda förståelsen för vad naturvetenskap och teknik är då man fick se varandras saker.

Avslutningsvis vill jag rikta viss kritik mot de uppgifter som handlat om att fotografera. Visst har de gett oss ett rikt bildmaterial att arbeta med på olika sätt, men de sinnliga och konkreta upplevelsen som exempelvis stenar och fyllda pet-flaskor har bidragit med har bilderna inte kunna erbjuda. Bilderna har oftast krävt att vi samtalat om dem, vilket ofta exkluderat de mindre talstarka barnen, medan konkret och utforskningsbart material som barnen haft med sig öppnat upp för flera barn att uttrycka sig. Men precis som med allting annat så beror det på vad vi pedagoger gör av det; vilka val vi gör och vilja erbjudanden vi ger barnen.

Kommentarer