Annons:

Förskoleklassen och läroplanen

Äntligen har vi kopplat på förskoleklassen på Lektionsbanken och därmed länkat ihop förskolan med skolan.

I Skolverkets nyutgivna stödmaterial för förskoleklassen står följande:

”Tanken var att nya arbetssätt och ett nytt pedagogiskt förhållningssätt skulle utvecklas. Förskolans och skolans olika traditioner och kulturer skulle mötas och bilda en ny pedagogisk praktik där förskoleklassens roll skulle vara att förena förskolans och skolans pedagogik. Förskoleklassen skulle utgöra en bro mellan förskola och skola.” (s 11)

Jag har undervisat förskollärarstudenter på universitetet i såväl Lpfö98 som Lgr11 och många gånger har jag faktiskt önskat att förskoleklassen hade en egen läroplan. Det tror jag hade underlättat för förskoleklassen i processen att hitta den identitet man avsåg med Proposition 1997/98:94.

Här på Lektionsbanken har vi möjlighet att skapa en arena där de två läroplanerna kan mötas genom att det material vi får in för förskola respektive förskoleklass kopplas till båda läroplanerna, i de fall då detta är lämpligt och möjligt. Det innebär att du som söker material för dessa två verksamheter kommer att upptäcka texter ur båda läroplanerna i en del av det publicerade materialet. Fördelen med att båda läroplanerna står med  är att man får en inblick i varandras respektive läroplaner och får möjlighet att upptäcka att de faktiskt krokar tag i varandra. Det har varit tanken med utformningen. Forskning visar att förskoleklassen ofta blir antingen för orienterad åt antingen förskola eller skola. En fot i varje är vad Skolverket efterfrågar men självklart med Lgr11 som vägledande.

Vi har än så länge valt att ha ganska högt i tak när det gäller hur det inskickade materialet kopplas till läroplanen. Vi får se om detta är något vi måste reglera framöver. I Lgr 11 är det kapitel 1 och tillämpliga delar av kapitel 2 som gäller för förskoleklassen. Det centrala innehållet i kapitel 3 kan dock ses som förtydligande och mer detaljerat än målen i kapitel 2, därför väljer ganska många pedagoger att använda de formuleringarna utan att för den skull sätta upp kunskapsmål för elverna. Det vi kommer titta på när vi granska tipsen är att eleverna har stort inflytande och att deras tidigare kunskaper, erfarenheter, intressen och frågor ligger till grund för arbetet, att lärandet sker på ett lekfullt sätt samt att de inte innehåller uppnåendemål för eleverna.

Min erfarenhet är att det är stor variation i hur Lgr 11 tillämpas i förskoleklass. Du kan synliggöra hur just du gör genom att skicka in material till sidan. Det kan inspirera och visa andra pedagoger hur Lgr11 kan tillämpas på ett förskoleklasspedagogiskt sätt.

Kommentarer